Praktische werking

Eerste contact

 U bent vrij ons te contacteren voor een eerste intake gesprek. Tijdens dit gesprek leggen wij de werking uit en luisteren we naar uw verhaal en bekijken we wat we voor u kunnen betekenen. Dit gesprek is gratis.

Terugbetalingen

De regels voor het verkrijgen van een terugbetaling zijn niet zo simpel, vandaar dat wij in het kort samenvatten wat er moet gebeuren naar papierwerk toe. Bij een eerste gesprek wordt dit nog eens samen met u overlopen.

Er is grosso modo op twee manieren een terugbetaling mogelijk : A. via RIZIV, B. via de aanvullende verzekering

A. Bij elke aanvraag voor terugbetaling moeten volgende documenten aanwezig zijn :
- medisch voorschriften voor bilan en opstart logopedie bekomen bij een geneesheer-specialist
- een logopedisch bilan, bekomen na onderzoek
- aanvraagformulier van de ziekenkas

Volgende chronologische volgorde dient gerespecteerd te worden :
- voorschrift geneesheer-specialist voor logopedisch bilan
- logopedisch bilan
- voorschrift geneesheer-specialist voor logopedische therapie
- aanvraagattest

Er wordt pas terugbetaling verleend vanaf de datum van het voorschrift voor de logopedische behandeling en de logopedische therapie moet starten binnen de 60 dagen na het doktersvoorschrift.

B. Vele mutualiteiten geven via aanvullende verzekering terugbetaling logopedie. Deze voorwaarden zijn specifiek per mutualiteit en verschillen per stoornis.


Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens als patiënt (GDPR)

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we jou die informatie.

Welke gegevens verzamelen we over jou?

We verzamelen volgende gegevens over jou:

-        Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);
-       
Mutualiteit;
-       
Rijksregisternummer;
-       
Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)
-       
Evt. gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de logopedische behandeling;
-       
Gegevens over opleiding en vorming;
-       
Geluids- of beeldopname;
-       
Evt. financiële gegevens.

Waarom verzamelen we die gegevens?

We verzamelen deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle logopedische zorg te kunnen verlenen, om onze logopedische prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan jou) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en ons als logopedist bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijke toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.
Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om je logopedische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen.
Wanneer we gegevens van jou verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we van en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

-        indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of
-       
indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of
-       
voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)
-       
wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we je gegevens 30 jaar bewaren.

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou bewaren?

Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren.
Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van jou bewaren. Indien je je patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan je behandelende logopedist richten [contactgegevens beschikbaar maken].
Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren.

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming.

Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.[1]

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het logopedisch patiëntendossier  is je behandelende logopedist, die alle gegevens in het dossier noteert. Zijn/haar contactgegevens zijn dezelfde als die van de logopedische (groeps)praktijk.


[1] Op datum van het opstellen van deze privacy policy is de Gegevensbeschermingsautoriteit nog niet opgericht en zijn er nog geen contactgegevens beschikbaar.